Dohoda o využívání služeb sítě GNSS TopNET

Rozhodčí smlouva (PDF)

Tato Dohoda uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) upravuje podmínky, za kterých společnost GB-geodezie, spol. s r.o., IČO: 262 71 044, se sídlem: Lazaretní 11a, Brno, PSČ: 615 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159 (dále jen „GB-geodezie“), jejímž jménem jedná Ing. Zdenk Láska, prokurista, poskytne klientovi přístup do sítě permanentních stanic GNSS.

Článek 1.

Východiska Dohody

1.1. GB-geodezie je provozovatelem sítě permanentních stanic GNSS (Global Navigation Satellite System) označované jako TopNET (dále jen „Síť“). Součást Sítě tvoří, kromě jednotlivých GNSS stanic, které neustále přijímají a zaznamenávají družicová data, rovněž řídící středisko, které spravuje jednotlivé stanice a umožňuje uživatelům Sítě odběr dat sloužících pro přesné určování polohy.

1.2. Klientem dle této Dohody se rozumí osoba, která provedla svou registraci jako uživatel Sítě TopNET na webových stránkách http://topnet.gb-geodezie.cz (dále jen „Klient“). Klient má zájem na využívání služeb, které GB-geodezie v rámci Sítě provozuje, spočívající v odběru Sítí generovaných dat.

1.3. Smluvní strany se za tímto účelem rozhodly uzavřít tuto Dohodu a stanovit tak podmínky, za kterých GB-geodezie poskytne Klientovi přístup do Sítě a za kterých bude GB-geodezie poskytovat touto Dohodou sjednané služby.

Článek 2.

Předmět Dohody

2.1. GB-geodezie se zavazuje za podmínek stanovených touto Dohodou poskytovat Klientovi za úplatu data pro přesné určování polohy získané ze Sítě, a to formou jejich odběru Klientem v reálném čase nebo formou odběru balíčků dat pro jejich následné zpracování (post-processing), vše podle volby Klienta za podmínek upravených v článku 3. této Dohody (dále jen „Služba“).

2.2. Klient se zavazuje za Službu GB-geodezii zaplatit a dodržovat podmínky stanovené touto Dohodou.

Článek 3.

Základní podmínky poskytování Služby

3.1. Rozsah poskytovaných dat v rámci Služby, formu, v jaké budou data v rámci Služby Klientovi poskytována, a způsob jejich předání Klientovi je určen při registraci vyplněním formuláře dostupného na internetové adrese http://topnet.gb-geodezie.cz/topnet/subscribe.aspx (dále jen „Formulář“). Po jeho vyplnění Klientem a jeho odeslání formou aktivace tlačítka „Odeslat“ se Formulář stává nedílnou součástí této Dohody a dojde ke zřízení účtu Klienta. Účtem Klienta se rozumí webová aplikace dostupná na internetové adrese http://topnet.gb-geodezie.cz, prostřednictvím které Klient může Službu využívat a sledovat čerpání Služby (dále jen „Účet“).

3.2. Do 3 pracovních dnů po uskutečnění všech kroků podle odstavce 3.1. doručí GB-geodezie Klientovi na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři e-mailovou zprávu, v níž Klientovi oznámí den zahájení poskytování Služby v souladu s touto Dohodou.

3.3. V případě, že v souladu s ust. článku 8. odst. 8.2. Dohody dojde k zániku této Dohody, je GB-geodezie oprávněna deaktivovat Účet Klienta. Deaktivací Účtu dochází k zamezení přístupu k Účtu, jehož výsledkem je nemožnost odběru Služby Klientem. V případě, že Klient projeví zájem o opětovné využívání Služby, je nezbytná opětovná reaktivace Účtu, která spočívá v obnovení přístupu k Účtu. GB-geodezie je oprávněna požadovat za reaktivaci Účtu manipulační poplatek ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

Článek 4.

Úplata za poskytování Služby

4.1. Úplata za poskytování Služby je vymezena ceníkem dostupným na internetové adrese http://topnet.gb-geodezie.cz, a to pro jednotlivé formy a způsoby poskytování Služby uvedené ve Formuláři (dále jen „Ceník“). Pokud z Ceníku není zřejmé, v jaké měně je úplata za poskytnutí Služby sjednána a zda součástí v Ceníku uvedených částek je daň z přidané hodnoty, má se za to, že úplata za poskytování Služby je v Ceníku uvedena v korunách českých a bez daně z přidané hodnoty.

4.2. Uzavřením této Dohody Klient prohlašuje a potvrzuje, že se s Ceníkem podrobně seznámil a že akceptuje výši úplaty za jím zvolené Služby uvedené v Ceníku.

4.3. Klient a společnost GB-geodezie se dále dohodli, že společnost GB-geodezie je oprávněna Ceník jednostranně měnit. Změnu Ceníku je společnost GB-geodezie povinna Klientovi oznámit a to formou uveřejnění nového znění Ceníku na internetových stránkách http://topnet.gb-geodezie.cz alespoň 30 dnů předtím, než taková změna Ceníku nabude účinnosti. V případě, že Klient se změnou Ceníku nesouhlasí, je oprávněn od této Dohody odstoupit a to formou písemného odstoupení doručeného společnosti GB-geodezie postupem podle této Dohody. Odstoupení od této Dohody je Klient povinen společnosti GB-geodezie doručit nejpozději 3 dny přede dnem účinnosti změny Ceníku. K akceptaci návrhu změny Ceníku Klientem dochází tak, že Klient využije Službu kdykoliv po datu účinnosti změny Ceníku, tj. již za účinnosti nových cenových podmínek. Klient je oprávněn změnu Ceníku akceptovat rovněž tak, že uhradí novou výši úplaty za poskytování Služby uvedenou v návrhu změny Ceníku.

4.4. Bylo-li v rámci Formuláře Klientem zvoleno poskytnutí Služby, jehož úplata je hrazena jednorázově, je v takovém případě tato úplata za poskytnutí Služby splatná rovněž jednorázově na základě daňového dokladu vystaveného společností GB-geodezie a doručeného Klientovi v souladu s touto Dohodou.

4.5. Bylo-li v rámci Formuláře Klientem zvoleno poskytnutí Služby, jehož úplata se odvíjí od množství Klientem odebraných dat, je v takovém případě tato úplata za poskytnutí Služby splatná vždy jednou za tříměsíční období na základě daňového dokladu vystaveného společností GB-geodezie a doručeného Klientovi v souladu s touto Dohodou. O množství takto Klientem odebraných dat v rámci Služby bude Klient informován prostřednictvím uživatelského rozhraní na internetu dostupného po přihlášení k Účtu, kde si bude moci Klient zobrazit výpis za zvolené časové období.

4.6. Splatnost každého daňového dokladu je 14 dnů od data jeho vystavení. Společnost GB-geodezie je povinna každý daňový doklad odeslat Klientovi vždy do 2 pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Není-li mezi stranami této Dohody v rámci Formuláře sjednáno zasílání daňových dokladů formou e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Klienta uvedenou ve Formuláři, je společnost GB-geodezie povinna daňový doklad odeslat Klientovi na adresu jeho bydliště, resp. sídla uvedenou ve Formuláři.

Článek 5.

Související ujednání

5.1. Pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností a nedorozumění prohlašují a potvrzují tímto strany této Dohody, že samotné vlastnictví nebo užívání přijímače umožňujícího příjem dat ze Sítě Klientem nezakládá jakékoliv právo Klienta na přístup do Sítě. Klient není oprávněn přistupovat do Sítě ani požadovat poskytnutí jakýchkoliv dat ze Sítě nebo poskytnutí Služby bez uzavření této Dohody se společností GB-geodezie.

5.2. Společnost GB-geodezie vynaloží rozumné úsilí k tomu, aby byla Síť v provozu po celou dobu poskytování Služby. Společnost GB-geodezie nicméně prohlašuje a Klient tímto výslovně bere na vědomí, že čas od času může dojít k přerušení poskytování Služeb způsobeným výpadky Sítě nebo jinými okolnostmi. Klient tímto dále výslovně bere na vědomí, že poskytování Služby Klientovi nemůže být a nebude přerušeno, změněno či zrušeno, a že obdobně nedojde k zániku či přerušení účinnosti této Dohody či práv a povinností z této Dohody vzniklých, z důvodu nemožnosti odběru dat na straně Klienta, ať už k takové situaci dojde v důsledku clonění stromy nebo budovami, v důsledku existence rádiového rušení nebo jako výsledek výskytu jiné skutečnost nikoliv na straně společnosti GB-geodezie. Povinnost Klienta hradit úplatu za poskytování Služby v souladu s touto Dohodou tím není dotčena.

5.3. Součástí Formuláře jsou mimo jiné přihlašovací údaje Klienta, přičemž Klient je povinen se k odběru dat ze Sítě vždy přihlásit pomocí těchto přihlašovacích údajů a Klientem zvoleného hesla. Za využití Služby a odběr dat ze Sítě v rámci Služby pod Klientem zvolenými, popřípadě Klientovi společností GB-geodezie přidělenými přihlašovacími údaji odpovídá vždy výlučně Klient. Pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností strany této Dohody prohlašují a potvrzují, že společnost GB-geodezie je oprávněna účtovat Klientovi úplatu za veškerý odběr dat ze Sítě v rámci poskytování Služby, který byl učiněn pod přihlašovacími údaji Klienta, a to bez ohledu na to, kdo s přihlašovacími údaji Klienta nakládal.

5.4. Klient není bez předchozího písemného souhlasu GB-geodezie oprávněn poskytovat v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem jakékoliv třetí osobě data ze Sítě, která mu budou poskytnuta na základě této Dohody. Klient není oprávněn převést nebo postoupit na třetí osobu žádná ze svých práv nebo povinností plynoucích z této Dohody bez předchozího písemného souhlasu GB-geodezie.

5.5. V případě, že jsou data ze Sítě poskytnuta společností GB-geodezie Klientovi v rámci Služby ve formě databáze ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uděluje tímto společnost GB-geodezie jakožto pořizovatel takové databáze Klientovi oprávnění k výkonu práva na vytěžování takové databáze ve smyslu ustanovení § 90 odst. 1 a 2 Autorského zákona (dále jen „Licence“). Licence se uděluje jako nevýhradní a to na dobu účinnosti této Dohody. Klient není oprávněn udělit dále sublicenci bez předchozího písemného souhlasu GB-geodezie.

Článek 6.

Odpovědnost za vady a za škodu

6.1. Společnost GB-geodezie neodpovídá za vady dat odebraných Klientem v rámci Služby ani za jakoukoli škodu způsobenou případnou vadou těchto dat poskytnutých v rámci Služby Klientovi.

6.2. Společnost GB-geodezie a Klient se dále dohodli na tom, že uzavřením této Dohody se Klient v souladu s Občanským zákoníkem bezpodmínečně a v plném rozsahu vzdává práva na náhradu jakékoliv škody, která Klientovi nebo jakékoliv třetí osobě vznikne v souvislosti s touto Dohodou a plněním jakékoliv povinnosti či výkonem jakéhokoliv práva na základě této Dohody nebo v souvislosti s ní, a to včetně jakékoliv škody, která může Klientovi nebo jakékoliv třetí osobě vzniknout ve spojení s jakýmkoliv budoucím užitím dat poskytnutých Klientovi na základě této Dohody společností GB-geodezie popřípadě v souvislosti s nemožností užití takových dat či v souvislosti s jejich (ne)poskytnutím ze strany společnosti GB-geodezie, ledaže by se jednalo o škodu způsobou společností GB-geodezie úmyslně.

Článek 7.

Ustanovení o smluvních pokutách

7.1. Poruší-li Klient tuto Dohodu tím, že neuhradí řádně a včas jakékoliv peněžité plnění vůči společnosti GB-geodezie na základě této Dohody, je společnost GB-geodezie oprávněna požadovat po Klientovi úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou takového peněžitého plnění. Ustanovení o smluvní pokutě není dotčeno právo společnosti GB-geodezie požadovat náhradu případné škody v plné výši.

7.2. V případě porušení některé z povinností upravených v odstavci 5.1., 5.4. nebo 5.5. této Dohody Klientem je společnost GB-geodezie oprávněna požadovat po Klientovi úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení o smluvní pokutě není dotčeno právo společnosti GB-geodezie požadovat náhradu případné škody v plné výši.

7.3. Společnost GB-geodezie a Klient dále společně prohlašují a potvrzují, že s ohledem na význam smluvními pokutami zajišťovaných zájmů nepovažují sjednanou výši smluvní pokuty za nepřiměřenou.

Článek 8.

Ustanovení o vzniku a zániku Dohody

8.1. Není-li touto Dohodou výslovně stanoveno jinak, je okamžikem uzavření této Dohody okamžik odeslání Formuláře postupem podle odstavce 3.1. věta druhá této Dohody.

8.2. V případě, že je Klient v prodlení s úhradou úplaty za poskytování Služby podle článku 4. této Dohody delším než 30 dnů, tato Dohoda bez dalšího zaniká. Tím nejsou dotčena ustanovení Článků 7. a 9. této Dohody.

8.3. Klient je oprávněn od této Dohody odstoupit za podmínek ustanovení odstavce 4.3. této Dohody.

Článek 9.

Souhlas se shromažďováním osobních údajů

9.1. Klient tímto vyjadřuje výslovný souhlas s tím, aby společnost GB-geodezie v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje týkající se osoby Klienta v rozsahu:

  • a) jméno, příjmení, firma, email, heslo do Sítě, adresa, telefon, IČO, DIČ;
  • b) datum a čas registrace, datum a čas poslední změny profilu, IP adresa počítače, ze které proběhla registrace;
  • c) označení objednané Služby a přístupové údaje k nim, množství odebraných dat, datum a čas, kdy Klient Službu odebírá;
  • d) informace o poloze zařízení Klienta v okamžiku odběru dat v reálném čase
to vše zejména za účelem fakturace Klientem odebraných Služeb, dále za účelem řešení případných sporů o odběru dat ze Sítě jakož i pro informační účely ve vztahu ke Klientovi.

9.2. Tento souhlas Klient uděluje na dobu 10 let nebo do odvolání tohoto souhlasu. Zároveň Klient prohlašuje, že jím uvedené osobní údaje jsou pravdivé a správné. Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit společnosti GB-geodezie jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů Klient uděluje dobrovolně a může jej kdykoli písemně odvolat.

Článek 10.

Doručování

10.1. Nevyplývá-li z písemného ujednání stran této Dohody výslovně něco jiného, budou jakákoli oznámení, včetně případných výzev, či jiná sdělení předpokládaná podle této Dohody nebo v souvislosti s ní učiněna písemně. Přípustnou formou jejich doručování podle této Dohody je osobní předání oproti podpisu nebo doručení formou doporučeného dopisu poštou na adresu uvedenou ve Formuláři nebo na jinou doručovací adresu písemně oznámenou odesílateli v souladu s tímto ustanovením. Za doručení se pro účely této Dohody považuje též případ, kdy adresát odmítne osobní předání nebo doručení poštou nebo není-li oznámení nebo sdělení, jež bylo uloženo na poště jako nedoručené, vyzvednuto adresátem v úložné době.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

11.1. Práva a povinnosti stran této Dohody z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu obou jejích stran a nahrazuje všechny ostatní dohody (ústní nebo písemné) mezi Klientem a společností GB-geodezie, nevyplývá-li výslovně něco jiného z písemné dohody Klienta se společností GB-geodezie.

11.3. Pokud některé z ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Dohody jako celku ani jiných ustanovení této Dohody, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Dohody. Strany této Dohody se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

11.4. V případě, že je Klient spotřebitelem, se ta ustanovení Dohody, která jsou v takovém případě v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o spotřebitelských smlouvách, neuplatní.

11.5. Nestanoví-li tato Dohoda jinak, může být tato Dohoda měněna pouze dohodou jejích účastníků v písemné formě, přičemž změna této Dohody bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této Dohody bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody. V případě, že v budoucnu bude umožněno Klientovi měnit Formulář, považuje se změna Formuláře za změnu této Dohody.

11.6. Strany této Dohody shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím uzavřením přečetly a že je uzavírána podle jejich pravé a svobodné vůle, že považují obsah této Dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující.