TopNET

  • TopNET je síť permanentních GNSS stanic, provozovaná firmou GB-geodezie, spol. s r.o.
  • Síť TopNET poskytuje svým uživatelům korekční data pro diferenciální určování polohy.
  • Síť TopNET svými službami pokrývá území celé České Republiky.
  • Síť TopNET poskytuje data z navigačních systémů GPS a GLONASS

K čemu slouží permanentní GNSS sítě
Popis sítě topnet
GNSS přijímače a antény
Dostupná data
Souřadnice
Sledování stability stanic
Historie

K čemu slouží permanentní GNSS sítě

Pro běžné užití při navigaci nám postačuje řádově metrová přesnost, kterou nám zajistí jeden jednofrekvenční GPS přijímač. Pokud ale v reálném čase vyžadujeme submetrovou přesnost v určení prostorové polohy bodu, musíme mít přijímače dva a využít některé z diferenciálních metod určení polohy. Z tohoto důvodu se začaly po celém světě budovat sítě permanentních GNSS stanic, díky kterým uživatelům stačí si pořídit pouze jeden GNSS přijímač, který je schopen přijímat korekční data z těchto sítí.

Permanentní síť kromě jednotlivých GNSS stanic, které neustále přijímají a zaznamenávají družicová data, obsahuje řídící středisko, které spravuje jednotlivé stanice a umožňuje uživatelům odebírat měřená data a korekce.

Největší přínos GNSS permanentních sítí je tedy ekonomický, následovaný komfortem a přesností měření. Pokud měříme v permanentní síti, dostáváme homogenní výsledky na velkém území a to ve velmi krátkém čase. V současnosti nám GNSS sítě umožňují určit svou polohu s centimetrovou přesností během několika vteřin.

 

Popis sítě topnet

V současnosti je v síti zapojeno 35 GNSS stanic, 32 z nich je rozloženo po celém území ČR tak, aby celá Česká republika byla pokryta RTK a VRS korekcemi.V síti jsou zapojeny také 3 stanice rakouské sítě EPOSA. Všechny stanice přijímají signály GPS i GLONASS. Průměrná vzdálenost stanic je 55 Km.

Správu sítě a generování virtuálních stanic zajišťuje firemní software TopNET od firmy Topcon.

Síť TopNET využívá stanice více provozovatelů. Jsou jimi GB-geodezie s.r.o. (provozuje 21 stanic), Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (provozuje 6 stanic), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (provozuje 2 stanice), Západočeská univerzita v Plzni (provozuje 1 stanici). V síti je připojeno také dalších 5 stanic ve správě ÚSMH AVČR, které slouží jako záložní, pro případ výpadku některé jim blízké stanice.

Pro kvalitnější pokrytí GNSS korekcemi bode síť v průběhu roku 2013 zahuštěna o 4 nové stanice a do sítě budou zapojeny příhraniční GNSS stanice z Polska, Německa a Slovenska.

GNSS přijímače a antény

Stanice jsou vybaveny přijímači Topcon GB-1000 a Net G3A s anténami Choke Ring TPS CR3GGD CONE a TPSCR.G3 TPSH se sněžným krytem, které umožňují příjem signálů z družic GPS i GLONASS.

 

Dostupná data

Síť poskytuje Data pro postprocessing, RTK korekce a DGPS korekce.

Data pro postprocessing – jsou poskytována ve formátu RINEX 2.10. Jsou zpoplatněny a dostupná ihned po registraci.

RTK korekce – poskytované z jednotlivých nebo virtuálních stanic. Jsou dostupné ve formátech RTCM 2.3 a RTCM 3.0. Tyto korekce jsou zpoplatněny, mají centimetrovou přesnost a je možné je odebírat na NTRIP casteru na adrese topnet.gb-geodezie.cz případně 77.240.179.190 na portu 8006. RTK data jsou poskytována z libovolné stanice (mountpoint TBRN, T…), automaticky z nejbližší stanice (NAU2, NAU3), nebo z virtuálních stanic generovaných na základě síťového řešení (NVR2, NVR3). Virtuální stanice se generuje 5km od roveru ve směru k nejbližší stanici.

DGNSS korekce – tyto korekce, se submetrovou přesností, jsou poskytovány buď přímo ze stanic Brno, Rýmařov, České Budějovice, Rakovník a Turnov (mountpointy TBRD, TRYD, TCBD, TRAD, TTUD), nebo automaticky z nejbližší stanice (NDGS)). Jsou zpoplatněny a je možné je odebírat na NTRIP casteru na adrese topnet.gb-geodezie.cz případně 77.240.179.190 na portu 8006.

 

Souřadnice

Souřadnice všech stanic sítě byly určeny v červenci 2012, Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, který je partnerem projektu. Metodika určení souřadnic je stejná jako u sítě CZEPOS. Protokol o výpočtu souřadnic stanic sítě TopNET lze stáhnout zde.

Všechny stanice mají souřadnice určeny v systému ETRS 89 v rámci ETRF2000. Souřadnice ETRS 89 jsou uvedeny v hlavičce RINEX poskytovaných dat, nebo na webových stránkách v informacích o stanici (zobrazí se po výběru stanice na úvodní mapě).

 

Sledování stability stanic

Stabilita všech stanic sítě TopNET je od roku 2006 monitorována Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR.

V režimu post-processing jsou, po zveřejnění přesných drah družic datovým centrem CODE v Bernu, automaticky vyhodnocovány přesné polohy antén permanentních stanic sítí GEONAS a TopNET. Výpočet denních řešení probíhá z dat registrovaných každých 30s.

Výsledkem jsou časové řady poloh GNSS antén všech stanic vyhodnocených z denních řešení sítě. Na obrázku je zobrazena časová řada jednotlivých souřadnic observatoře TBRN za období květen 2009 až květen 2010. Zobrazená časová řada je vztažena k modelu dlouhodobého trendu pohybu euroasijské tektonické desky NNR-NUVEL-1A.

 

Historie

Počátky sítě sahají do roku 2004, kdy byla v provozu jedna stanice v Brně (TBRN). Protože se měření na tuto stanici osvědčilo, bylo rozhodnuto vybudovat na Moravě další GNSS stanice, které by sloužily na podporu terénních prací zaměstnanců GEODIS GROUP.

2005 - bylo spuštěno 5 stanic vybudovaných Geodisem (Brno, Zlín, Žďár nad Sázavou, Boskovice a Prostějov)a 6 stanic ze sítě GEONAS (Luby, Praha, Seč, Šluknov, Úpice, Chotěboř), u kterých firma Geodis přebrala náklady na jejich provoz. Pro síť začal být používán název TopNET.

2006 - byly vybudovány další 2 stanice v Ratiškovicích a Rýmařově, byly přidány 3 externí stanice (Plzeň, Ostrava, Lysá Hora) a další 2 stanice GEONAS (Vidnava, Staré Město pod Sněžníkem). Stanice v Boskovicích byla zrušena.

2007 - byly vybudovány stanice Znojmo a Podivín a data ze sítě TopNET byla zpoplatněna veřejnosti. V této době poskytovala síť data z 18 stanic, pokrývajících především Moravu.

2008 - v rámci města byla přestěhována stanice Žďár nad Sázavou (TZDA-TZD2) a přibyla stanice Třebíč, kterou vybudoval ÚSMH AVČR.

2009 - byly vybudovány stanice Rakovník, Jeseník nad Odrou a České Budějovice.

2010 - bylo ve spolupráci se SŽDC s.o. vybudováno 12 nových stanic. Tím bylo dokončeno pokrytí celé ČR RTK korekcemi a mohlo být spuštěno generování virtuálních referenčních stanic.

Před zpřístupněním VRS veřejnosti, byl proveden test, který prokázal pokrytí celé ČR alespoň jednou z RTK služeb sítě TopNET. Na většině území byly dostupné jak korekce z nejbližší referenční stanice, tak z virtuální stanice a obě varianty dávaly výsledky shodné přesnosti.

2013 - došlo ke změnám ve webovém rozhraní.

2015 - od 1.1.2015 došlo ke změně provozovatele sítě, kterým se stala společnost GB-geodezie, spol. s r.o.

1.4.2015 došlo k přesunu TopNET softwaru na nový server