Použití sítě TopNET pro práce v katastru

Využití GNSS technologií při určování souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů polohopisu se v zásadě řídí vyhláškou 31/1995 Sb a vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Jako zdroj RTK korekcí je možné kromě vlastní referenční stanice využít sítí permanentních referenčních stanic. Korekce je možné získat z konkrétně vybrané referenční stanice nebo z tzv. virtuální referenční stanice.

Souřadnice referenčních stanic sítě TopNET jsou určeny Výzkumným ústavem geodetickým, topogafickým a kartografickým ve Zdibech v systému ETRS-89 . Kvalita určení souřadnic referenčních stanic v síti TopNET a kvalita poskytovaných korekcí je shodná s kvalitou jiných sítí perfmanentních stanic provozovaných na území ČR.

Způsoby určování souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole a podrobných bodů polohopisu jsou popsány ve vyhlášce 31/1995 Sb v příloze bod 9. Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS.

Parametry přesnosti při dvojím určování souřadnic nových bodů a při ověřování bodů dříve určených jsou uvedeny ve vyhlášce 357/2013 Sb.

Pokud nejsou body používané sítě permanentních stanic uvedeny v seznamu schválených bodů ČUZK, vyplývá pro uživatele sítě povinnost ověřit správnost připojení využívaných referenčních stanic (mountpointů) nebo virtuální stanice tvořené z těchto bodů do souřadnicového systému ETRS v epoše 1989.0 . Toto je možné provést dle vyhlášky 31/1995Sb dvěma způsoby:

Měřením na nejméně dvou připojovacích bodech, přičemž ověřovaný vztah mezi těmito body musí splňovat požadované charakteristiky přesnosti, nebo nezávislou dvojicí měření pomocí technologie GNSS, která splňuje požadované charakteristiky přesnosti, na jednom připojovacím bodě, jehož poloha byla s požadovanou přesností ověřena.

Pokud při vašem GNSS měření dodržujete podmínky pro použití GNSS technologií obecně, je možné toto ověření zahrnout do vašich kontrolních postupů, během kterých si kromě výše uvedeného ověření rovněž ověříte správnou funkci vašeho přijímače, kvalitu RTK korekcí a neočekávané změny polohy referenční stanice, které jsou sice při monitoringu stability polohy stanic zjištěny, ale není možné je zpětně promítnout do vašeho měření.

Prakticky jde o vytvoření jednoho nebo více kontrolních bodů v lokalitě s častými nebo dlouhodobými geodetickými aktivitami. Na těchto bodech provedete první kontrolní měření před zahájením vašeho měření a druhé kontrolní měření po ukončení vašeho měření. Tento typ kontroly doporučujeme provádět i při využívání sítí jejichž body jsou uvedeny v seznamu schválených bodů z důvodů odstranění chyb na Rover přijímači.